سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دریافت کد قفل کلیک راست


بهترین والیبالیست دنیا سعید

رای کمیته انضباطی


1.آقای مهدی اصغرزاده : نظربه اینکه آقای اصغرزاده سرپرست تیم ارومیه وظیفه حفظ آرامش وتعادل درمسابقه رابه عهده داشته وملزم بوده تمام همت خودراجهت جلوگیری ازبروزتنش به کارگیرد ومتاسفانه تا اندازه ای درانجام وظیفه خود قصور نموده است بلکه دربرخی مواقع سبب تشدیدتشنج گردیده است . بنابراین بااستناد به اختیارات حاصله ازبند1-41 و2-42 حتی ازماده ده آئین نامه انضباطی سازمان لیگ به سه جلسه محرومیت قطعی وپنج میلیون تومان جریمه نقدی محروم گردید .
2.آقای علیرضا نادی : با امعان نظربه اینکه آقای علیرضا نادی علیرغم سوابق درخشان ورزشی با رفتاردورازانتظار دربروزالتهاب نقش داشته ونسبت به یکی ازناظران مسابقه هتک حرمت نموده است . همچنین نظربه اینکه علیرغم دعوت قبلی درجلسه کمیته انضباطی حاضرنگردیده واین درحالی است که دریک نوبت ازتعیین جریمه به لحاظ سوابق مثبت ورزشی معاف گردیده است . بنابراین بااستنادبه ماده فوق الذکرسه جلسه محرومیت قطعی وپنج میلیون تومان جریمه نقدی محروم گردید.
3.آقای احسن شیرکوند : درخصوص آقای احسن شیرکوندنظربه رفتارتوهین آمیزوبکاربردن الفاظ خارج ازشئون ورزشی وباتوجه به سابقه حرکت غیرورزشی درکمیته انضباطی بااستنادبه بند 1-41 و2-42 ازماده ده آئین نامه انضباطی سازمان لیگ به دوجلسه محرومیت قطعی وپنج میلیون تومان جریمه نقدی محکوم گردید.بدیهی است دوجلسه محرومیت تعلیقی قبلی ایشان لازم الاجرابوده وجمعاً چهارجلسه محرومیت قطعی برای ایشان اعمال خواهدگردید .

4.آقای سعیدمعروف : علیرغم سوابق مثبت ورزشی مفادگزارش حکایت ازآن داشته که دریک درگیری لفظی بابازیکن تیم مقابل داشته است ، همچنین پی درپی به داورمسابقه اعتراض نموده است اگرچه پس ازتذکرناظررفتارخودرااصلاح نموده لیکن باتوجه به سابقه انتظارمی رود نامبرده تسلط بیشتری برروی عمل خودداشته باشد . بنابراین با استناد به مواد مصرحه درآئین نامه سازمان لیگ به یک جلسه محرومیت قطعی محکوم گردید .
5.آقای فرهاد پیروت پور : نظربه اینکه آقای پیروت پوردرجریان تشنج واعتراض به ناظرواردگردیده است وباتوجه به اوضاع واحوال نامبرده مکلف به حفظ آرامش بوده بنابراین به تذکرکتبی بادرج درپرونده مواجه گردید.
6.آقای امیرحیاتی : نظربه اینکه رفتارآقای امیرحیاتی آنالیزورتیم شهرداری ارومیه درشرایط وفضای ملتهب دورازانتظارتشخیص داده شداگرچه رفتارنامبرده توهین آمیزتلقی نگردیده است باتوجه به فقدسابقه به دومیلیون تومان جریمه نقدی محکوم گردید .

 

 


[ پنج شنبه 91/12/3 ] [ 9:53 عصر ] [ سمانه ]

[ نظر ]